Thách thức an ninh phi truyền thống từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Những kiến thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những đặc trưng cơ bản của nó và những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội của nước ta nói chung và đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an nói riêng...

Đã xem:6007

Thư viện video khác