Trang chủTự hào Học viện CSNDThời kỳ đổi mới

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 để tổng kết công tác của Ngành Công an năm 2014, tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an và một số chuyên đề nghiệp vụ; đồng thời triển khai công tác của Ngành năm 2015.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân lời chào tin tưởng với nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa.


Thưa các đồng chí!

Tại hội nghị hôm nay, các đồng chí chuẩn bị các báo cáo chu đáo, chỉ rõ những ưu điểm, cũng như những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015 và những năm tiếp theo. Tôi cơ bản tán thành nội dung chính trong các Báo cáo và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, quán triệt thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2014, tình hình quốc tế và trong nước, nhất là tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đạt được những kết quả quan trọng; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị xã hội ổn định; vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên. Đạt được những kết quả đó, có phần đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Trong năm qua, lực lượng Công an nhân dân có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, góp phần đổi mới và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội,  phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các đồng chí đã đạt được nhiều chỉ tiêu, mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ được thế chủ động chiến lược, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường.  Công tác thi hành án hình sự và cải cách tư pháp, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được chú trọng, đổi mới cả về nội dung và biện pháp, góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được quan tâm chỉ đạo, làm cho lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2014.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác công an cũng còn một số hạn chế. Tôi đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của các đồng chí; cần phải phân tích, làm rõ các hạn chế,  khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để có những giải pháp khắc phục, đảm bảo lực lượng Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Quan hệ giữa các nước lớn vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế. Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược, liên kết, hình thành những tập hợp lực lượng mới trong khu vực và trên thế giới. Châu Á – Thái Bình Dương vẫn là khu vực địa – chính trị quan trọng, kinh tế phát triển năng động của thế giới, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển, đảo tiếp tục gia tăng. Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng, hoạt động khủng bố và hình thái chiến tranh mới.

Năm 2015 là năm nước ta có nhiều sự kiện quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015), kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI của Đảng, cũng là năm diễn ra Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, bạo loạn lật đổ; tập trung chống phá Đại hội Đảng các cấp, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc hơn, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các loại tội phạm có xu hướng gia tăng với quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp, nguy hiểm, manh động, táo tợn hơn.

Trong tình hình đó, mục tiêu hàng đầu đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân là trong mọi tình huống phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, dựa vào dân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ nói trên, tôi đề nghị trong năm 2015, lực lượng công an nhân dân cần phải tập trung thực hiện có hiệu quả những công tác trọng tâm sau đây:

(1) Một là, Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện công tác công an, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với quân đội nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, bám sát và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhất là trong tình hình hiện nay.

(2) Hai là, nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. 
 Nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lộ, lọt, mất an ninh an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin mạng, an ninh tư tưởng, văn hóa. Kịp thời xử lý các yếu tố gây mất an ninh, trật tự trong nội địa, trong nội bộ ngay từ đầu và ngay tại cơ sở, góp phần ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để hình thành các hội, nhóm bất hợp pháp, tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. 
Chủ động phòng, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự và các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trong phạm vi cả nước, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm, các thành phố lớn.

(3) Ba là, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; chủ động đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm kinh tế, tham nhũng đang gây bức xúc xã hội, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu và xử lý triệt để các đối tượng vi phạm pháp luật nhưng còn hoạt động ngoài xã hội, đặc biệt là những đối tượng gây nguy hiểm.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tiếp tục đổi mới tổ chức cơ quan điều tra, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, bảo đảm “không để lọt tội phạm, không để oan, sai”, góp phần tích cực giữ vững kỷ cương, phép nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; kiên quyết khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm trong công tác này; tuyệt đối tuân thủ các quy định về tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; tôn trọng, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của can phạm, phạm nhân. Chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước  và thực hiện tốt công tác xét đặc xá nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Nước.

(4) Bốn là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Lực lượng Công an nhân dân cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất  xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự theo đúng quy định của Hiến pháp 2013, trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng Luật Tổ chức điều tra hình sự và tham gia tích cực xây dựng Bộ Luật hình sự và Tố tụng hình sự... đáp ứng tốt nhất đòi hỏi của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Chú trọng thể chế hóa các quy định của pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực trọng yếu, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm vừa tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

(5) Năm là, đẩy mạnh và đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ an ninh, trật tự. Chủ động, tích cực giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được kết hợp chặt chẽ với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng đắn mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phong trào thật sự đi vào chiều sâu, động viên được các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhất là với Quân đội, Ngoại giao, các cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan thông tin, tuyên truyền trong thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng.

(6) Sáu là, tích cực triển khai mô hình tổ chức mới của lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và các Luật có liên quan vừa được Quốc hội thông qua cùng với các Nghị định của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thường xuyên tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết nội bộ, trước hết là đoàn kết giữa lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. 

Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, giữ gìn uy tín Công an nhân dân, từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải vì lợi ích của nhân dân; ra sức củng cố và tăng cường thế trận lòng dân, luôn nêu cao phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, chống các biểu hiện tư tưởng cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, xa rời nhân dân, nhũng nhiễu, hách dịch với nhân dân và những tiêu cực khác.

 Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai phạm, khuyết điểm. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật và kỷ luật của ngành. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thưa các đồng chí!

Năm 2015, tình hình đất nước bên cạnh những mặt thuận lợi thì khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều; đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội lại phải thường xuyên đối mặt với biết bao hiểm nguy, cám dỗ và bao thách thức khác, nhưng Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất định sẽ lập được nhiều chiến công hiển hách, nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đang trông đợi, tin cậy giao phó, có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp năm mới 2015, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích, tiến bộ mới. Chúc lực lượng Công an nhân dân “năm mới, thắng lợi mới”.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT